Rozenkransgebed

De rozenkrans is een bidsnoer van vijf maal tien kralen, telkens onderbroken door een grote kraal en voorafgegaan door een kruisje plus één grote, drie kleine en opnieuw één grote kraal.

Het gebed begint met het kruisteken, waarna de geloofsbelijdenis wordt gebeden, gevolgd door de lofprijzing, één Onze Vader, drie Weesgegroeten, opnieuw de lofprijzing en één Onze Vader.

Dan volgen tien Weesgegroeten, de lofprijzing, één Onze Vader, tien Weesgegroeten, de lofprijzing, één Onze Vader, tien Weesgegroeten, de lofprijzing, één Onze Vader, tien Weesgegroeten, de lofprijzing, één Onze Vader, tien Weesgegroeten, de lofprijzing en het kruisteken.

Voorafgaand aan elke cyclus van tien Weesgegroeten wordt een ‘geheim’ genoemd.
Het rozenkransgebed telt in totaal 15 geheimen, die een samenvatting vormen van het heilsplan van God met de mensen.
Het bidden van een hele rozenkrans bestaat uit honderdvijftig Weesgegroeten (drie keer de rozenkrans rond om alle 15 geheimen te kunnen overwegen).

Doorgaans wordt per keer een derde deel van rozenkrans gebeden.
Dit heet het ‘Rozenhoedje’.
Op maandag en donderdag worden de ‘Blijde Geheimen’ overwogen, op dinsdag en vrijdag de ‘Droevige Geheimen’ en op woensdag, zaterdag en zondag de ‘Glorievolle Geheimen’.

Paus Johannes Paulus II heeft 16 oktober 2002 in de apostolische brief Rosarium Virginis Mariae vijf ‘Geheimen van het Licht’ toegevoegd aan het traditionele rozenkransgebed.
Hij stelt voor om op zaterdag in plaats van op donderdag de Blijde Geheimen te overwegen, en de Glorievolle Geheimen op woensdag en zondag.
De aldus ‘vrijgekomen’ donderdag is dan bestemd voor het overwegen van de Geheimen van het Licht.

Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van het kruisteken en de woorden: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”


Dan volgt de geloofsbelijdenis:

“Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.”Aansluitend volgt de lofprijzing van de drie-ene God:

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.”


Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet,
ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke personen binnen de drie-eenheid:

“Dochter van God de Vader.”
“Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.”

“Moeder van God de Zoon.”
“Wees gegroet Maria ... enz.”

“bruid van God, de heilige Geest.

“Wees gegroet Maria ... enz.”


Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet,
ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke personen binnen de drie-eenheid:

Dan volgt de lofprijzing (“Eer aan de Vader ... enz.”) en het Onze Vader (volgende grote kraal), waarna het bidden van de eigenlijke rozenkrans begint.
Bij elke tien eerstvolgende kleine kralen wordt een Weesgegroet gebeden, voorafgegaan door het noemen van één ‘geheim’ van de rozenkrans.
Dit ‘tientje’, wordt besloten met de lofprijzing, gevolgd door het Onze Vader (grote kraal) als begin van het volgende tientje, dat wederom wordt voorafgegaan door een geheim, enz.
Het rozenkransgebed wordt afgesloten met de lofprijzing, gevolgd door het kruisteken en de woorden “In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.”

Aan het luidop gezegde gebed dienen op de daarvoor bestemde plekken de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden.
Bij het bidden in het openbaar, moeten de geheimen uitgesproken worden.
Bij het persoonlijk gebed is het voldoende dat de gelovige aan het luidop gezegde gebed de overwegingen van de geheimen in stilte toevoegt.


Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.
3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden.


Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.


Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.


Geheimen van het Licht te bidden op donderdag:
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Naar de top van deze pagina

bannertje-nl