Staties van de Kruisweg
De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat bekend als de kruisweg.
Net ter dood veroordeeld mocht hij zelf het kruis dragen waaraan hij op Golgotha zou sterven.Statie 1: Jezus wordt ter dood veroordeeldJezus ontmoet zijn moeder: de christelijke vroomheid heeft dit gebeuren ook aan de kruisweg willen toevoegen – het is een hoogtepunt van dramatiek, evenals de “pieta”, de dertiende statie van de kruisweg, wanneer Moeder Maria het dode lichaam van haar zoon in haar schoot houdt.

Statie 2: Jezus neemt het kruis op zijn schoudersJezus verschijnt hier dus met wit gewaad enmet een aureool, dat is een goud oplichtendecirkel achter het hoofd om de heiligheidaan te geven.
Het bordje met de reden vanzijn kruisiging is er te zien: Jesus Nazarenus,Rex Judaeorum: Jezus van Nazareth, koningvan de Joden.
(Zie het evangelie van Johannes19/19)

3: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.Het kruis is te zwaar en de weg is geplaveidmet ongelijke klinkers; Jezus valt voor deeerste maal onder het gewicht van het kruis.
Vanaf deze derde statie ontbreken de zijpanelen van de Oudtestamentische figuren.

Statie 4: Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. , MariaJezus ontmoet zijn moeder: de christelijke vroomheid heeft dit gebeuren ook aan de kruisweg willen toevoegen - het is een hoogtepunt van dramatiek, evenals de "pieta", de dertiende statie van de kruisweg, wanneer Moeder Maria het dode lichaam van haar zoon in haar schoot houdt.

Statie 5: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragenSimon van Cyrene,de vader van Alexander en Rufus(Zie het evangelie van Marcus 15,21) wordt gedwongen het kruis tedragen,
Ten tijde van het op schriftstellen van het oudste evangelie(van Marcus rond het jaar 70 naChristus) zijn Alexander en Rufuswellicht bekende christenen.
Zijworden als kinderen met hun vaderafgebeeld om Jezus te helpen methet kruis.

Statie 6: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.Veronica droogthet gelaat van Jezus af.
Deze gebeurtenisis resultaat van de christelijke vroomheid en bevatook een naamsduiding, namelijk:
Veronica is verumikoon: een echte, een ware afdruk, die een vrouw kreegvan het gelaat van Jezus.

Statie 7: Jezus valt voor de tweede maalDe laatste statie links achterverbeeldt de tweede val van Jezus onderhet kruis.
Er is nu weer plaats voor detwee zijpanelen met de Oudtestamentischefiguren.

Statie 8: Jezus troost de wenende vrouwenDe achterste statie rechtsachter in de kerk, ook hier zijn de beidezijpanelen toegevoegd.
Jezus troost dewenende vrouwen.
De evangelist Lucas verteltover vrouwen die weeklaagden (Luc. 23,27 - 31)

Statie 9: Jezus valt voor de derde maalTen derde male valt Jezus onder het kruis:
Nu is Hij helemaal uitgeput; (driemaal is scheepsrecht) dan kan er slechts de dood op volgen.

Statie 10: Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.Jezus wordt van zijnklederen beroofd.
Hem wordt aleen beker azijn door een Romeinsesoldaat aangeboden (Mt. 27, 34);de timmerman staat al klaar omde kruisbalken aaneen te timmeren

Statie 11: Jezus wordt aan het kruis genageldOp de Olijfberg- je ziet de bomen op de achtergrond- wordt Jezus aan het kruis genageld.
Jezus' houdingen gezicht blijven sereen.
Het is (aldus de schilder) alsof Hij boven de gebeurtenissen van het gruwelijkelijden staat.

Statie 12: Jezus sterft aan het kruisDe twaalfde statie is de statie van Jezus hangend aan het kruis.
Zijn moeder, met een blauwe mantel en een witte hoofddoek heeft ook een aureool rond het hoofd.
De evangelist Johannes (zie Joh. 19, 17) ondersteunt haar. Soldaten dobbelen om zijn kleed (Mt. 27, 35).
De Centurio (honderdman) staat ook naast het kruis (Mt. 27, 54).
De achtergrond van de statie is donker; het is alsof de natuur reageert op deze dood (Mt. 27, 45).

Statie 13: Jezus wordt van het kruis afgenomen.13.Jezus wordt van het kruis afgenomen Jezus wordt van hetkruis afgenomen.
Dit is de verbeeldingvan de "Pieta" de aanbidding van de gestorven Heer.
Het kruis met een doek bedekt zie je op de achtergrond.
Bij deze laatste staties zijn de zijpanelen er weer.

Statie 14: Jezus wordt in het graf gelegd14.Jezus wordt in het graf gelegd Jezus wordt in het graf gelegd.
Het dode lichaam vanJezus wordt in een witte lijkwade gehuld en weggedragendoor de vrouwen (Mt. 27, 55 - 56).Vijftiende Statie: Jezus verrijst uit het grafEen kruisweg bestaat uit veertien staties, waarbij de graflegging van Jezus Christus traditioneel de veertiende en laatste statie was.
Rond 1960 werd het toegestaan aan de kruisweg een vijftiende statie toe te voegen.
Deze vijftiende statie verbeeldt de verrijzenis van Jezus Christus en wordt ook wel de Paasstatie genoemd.
Deze statie helpt de gelovigen niet alleen maar stil te blijven staan bij het lijden en de dood van Jezus Christus, maar ook de opstanding en het nieuwe leven te overdenken.