"Nou hij of zij mag blij zijn zo'n goede beschermengel te hebben",
wordt wel eens gezegd wanneer mensen net op tijd gered zijn
van ongeluk of onheil of er juist ongeschonden uit zijn gekomen.

Een beschermengel.....tja wie weet hebben we er allemaal wel een of meerdere!


 

Wat is een engel?

Een engel is een soort geest, een creatie, volgens sommigen, van God.
Men zegt ook wel eens dat God de werkgever is van de engelen en dat zij dus eigenlijk een soort ministers zijn.
In het oude testament wordt al gesproken over engelen en vandaar dat je eigenlijk wel kunt stellen dat engelen al heel erg lang bestaan.
Het verschil tussen engelen en gidsen is moeilijk te omschrijven maar er zijn theorieŽn waarin gezegd wordt dat een gids een entiteit kan zijn b.v. van iemand die is overleden maar dat een mens nooit een engel kan worden ook niet wanneer iemand sterft.
Engelen zijn creaties van Goddelijke oorsprong en zijn dus speciaal geschapen om enkel te dienen als engel.
Een geestelijke zei ooit in een TV programma dat hij beslist geloofde in het bestaan van engelen.
Niet alleen omdat ze in de bijbel genoemd worden of omdat hij veel brieven kreeg van mensen die meenden een engel te hebben gezien maar omdat hij het logisch vond dat er wanneer er een hiŽrarchie in de levende wezens op aarde bestond deze ook in de hemel zou zijn.
Ik heb zelf regelmatig gesproken met mensen die spraken over een ervaring met een engel en ik vind het bijzonder wanneer mensen hierover spreken.
Het betreft hier dus een vrijwel ongrijpbaar fenomeen dat makkelijk onderuit te halen is door een scepticus, ontastbaar ongrijpbaar, maar boeiend.
Mensen kunnen twijfelen aan het bestaan van buitenaardse levensvormen, doch de twijfelaar zal makkelijk overstag gaan bij het zien van bijzondere opnamen.
Bij engelen is dit niet zo, het enige bewijs is het verhaal, de persoonlijke ervaring van mensen, er zijn geen foto's van engelen, enkel beschrijvingen van ervaringen.
Meestal ontmoeten mensen "hun" engel in moeilijke tijden.
Voor sommige mensen is het dan ook heel aannemelijk dat deze hemelse geesten waken over ieder van ons gedurende ons leven.
Deze engelen kunnen in diverse manifestaties tot ons komen, als personen, gevleugelde wezens, energieŽn van licht enz.
Er zijn mensen die beweren een engel gezien te hebben terwijl anderen een "liefdevolle aanwezigheid" voelen.

 

Aartsengelen zijn schepselen van de eenheid.
Zij zijn niet de oorsprong zelf en zij bevinden zich ook niet in de oorsprong, in de eenheid, het alomvattende, de leegte.
Aartsengelen zijn ook geen God, want zij zijn te onderscheiden, niet meer alle of alomvattend.
Dat blijkt ook uit hun namen, die met -'el' eindigen: MichaŽl, GabriŽl, ZadkiŽl, etc.
De hebreeuwse uitgang -el betekent 'als God', 'van God', 'vertegenwoordiger van God'.
Aartsengelen hebben ook geen stoffelijk lichaam.
Zij zijn zelfs niet fijnstoffelijk.
Zij zijn als een gedachte, als het licht, maar zij zijn niet materieel.
Zij hebben evenwel wel de gave om te materialiseren, met andere woorden: zij kunnen voor ons zichtbaar worden.

Omdat engelen geen stoffelijk lichaam hebben, zijn zij niet onderhevig aan de wetten van de materie.
Zij kunnen vrij door ruimte en tijd bewegen.
Misschien is dat wat door de vleugels wordt gesymboliseerd.
Aartsengelen zijn 'brug-engelen'.
Zij overbruggen het goddelijke en het en het aardse materiŽle, de Schepper en de schepping.
En net als bij een brug maken zij een verbinding in twee richtingen, namelijk van de Eenheid weg en naar de Eenheid terug.
Zij dienen niet alleen de mens, zij dienen de hele schepping.
Dus een van de doelen van de aartsengelen is: het laten ontwaken van onze bewustwording.
De aartsengelen hebben de volgende taken:
1. het transformeren van de goddelijke impulsen: dit is hun bijdrage aan het scheppingsproces.
2. het ervaren van God mogelijk te maken.
3. het begeleiden van mensen op hun weg terug naar de Eenheid.
De meest bekende aartsengelen zijn: MichaŽl, GabriŽl, RaphaŽl, ChamuŽl (CamaŽl), HaniŽl en UriŽl, HagiŽl, ZadkiŽl, en CassiŽl.

Aartsengel Michaёl
Zijn naam betekent Ďdie als God isí, de perfecte weerspiegeling van het Goddelijk Licht.
Hij is de hoeder van het Noorden, en zijn kleur is blauw.
Hij is de vorst van het Licht die de strijdkrachten van het goede aanvoert tegen de machten van de duisternis.
Hij heeft vaak een zwaard in zijnhand, om de machten der duisternis te onderwerpen. 
Je kunt tot hem bidden omhulp, om je eigen negativiteit te overwinnen, en ook om kracht te vinden als je je bijvoorbeeld eenzaam of een buitenstaander voelt.
Hij kan je helpen bij het vinden van je eigen innerlijke kracht. 


Gabriel - Engel des Mondes

Aartsengel Gabriёl
Zijn naam betekent Ďhet Goddelijke is mijn krachtí.
Hij is de hoeder van het Zuiden, en zijn kleur is groen.
Hij is de engel van de openbaring en de hoop.
Hij heeft vaak een lelie in zijn hand, wat staat voor zuiverheid en waarheid.
Hij is de boodschapper van het woord van God. 
Hij kan je helpen om je waarheid open en eerlijk te uiten, je individualiteit te respecteren en te eerbiedigen, en naar je intuїtie en innerlijke stem te luisteren. 


Arcanjo Uriel

Aartsengel Uriёl
Zijn naam betekent Ďhet Licht en het Vuur van het Goddelijkeí.
Hij is de hoeder van het Oosten, en zijn kleur is geel.
Hij is de heerser van de Zon.
Hij heeft vaak een vlam in zijn geopende hand.
Hij is de engel, die de mensheid de kennis en het begrip van het Goddelijke brengt.
Hij kan je helpen het licht in alle mensen te erkennen, kennis te vinden om te helpen en te genezen, en je innerlijke stem te ontcijferen en te interpreteren.
Hij kan je helpen bij het vinden van je levensweg. 


raphael

Aartsengel Raphaёl
Zijn naam betekent Ďhet Goddelijke heeft genezení.
Hij is de hoeder van het Westen, en zijn kleur is rood.
Hij is de engel van genezing, verantwoordelijk voor de genezing van de Aarde en haar inwoners.
Hij heeft vaak een staf met een slang eromheen in zijn hand, wat staat voor genezing.
Hij wijst ook vaak omhoog, om ons eraan te herinneren, waar de ware genezing vandaan komt.
Hij kan je helpen bij de gave van genezing, om jezelf te genezen, en hoe genezing in de natuur en in de universele energie te vinden. camael2

Aartsengel CamaŽl
CamaŽl wordt ook wel als de engel van de mildheid en tolerantie bestempeld.
Omdat hij de goddelijke schoonheid op aarde brengt, is hij de inspirator voor alle artistieke activiteiten.
Deze creaties: schilderijen, gedichten, muziek, kleding-ontwerpen, etc, laat mensen niet onberoerd.
Het gevoel van eigenwaarde stijgt.
Mensen krijgen een goed gevoel, ze worden blij.
Deze zelfde CamaŽl-energie is ook in gebed, in gezang, in een dans en in een concert waar men in vervoering van raakt.
Zo maakt CamaŽl het ervaren van God mogelijk.
CamaŽl werkt ook samen met de engelen van de muziek.

 

Hierarchie der Engelen

"De Engelen van de zuivere aanschouwing" Zij die regeren over de schepping:


Serafijnen

Serafijnen

Zij staan bovenaan in de hiёrarchie en zijn de engelen die het dichtste bij God staan.
Van hen wordt gezegd dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar hen kan kijken.
Zij zijn, in hun licht, de scheppers van wonderen.
Zij staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde.
Zij geven ieder van ons eeuwig onvoorwaardelijke liefde.

Cherubijnen

Cherubijnen
Cherubijnen de Engel van wijsheid.jpg
De Cherubijnen hebben niets te maken met de vaak afgebeelde baby-engeltjes zoals die vaak zijn afgebeeld op schilderijen uit de Renaissance.
Cherubijnen vertegenwoordigen de kennis en wijsheid van God.
Zij vullen het Universum met Godís wijsheid.
Zij zijn Godís boodschappers, die de volheid van liefde en kennis delen. 

Tronen
Zij vertegenwoordigen het geloof in de kracht en de glorie van God.
Zij zijn de overdragers van de vibratie van Gods liefde in materiёle vorm.
Zij dragen de kracht en de glorie van God uit door het hele universum en geven een onophoudelijke lichtstraal om ons in staat te stellen deze liefde in ons leven te manifesteren. 

De Engelen van het heelal

"De Engelen van het heelal" Zij die regeren over de kosmos:


Heerschappijen

Zij vertegenwoordigen het verlangen om boven de aardse waarden uit te stijgen, en bieden de mens de eigenschap van genade.
Zij helpen ons om ons verleden te zuiveren en om vergevingsgezind te zijn. 

Machten

Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de paden die naar de hemel leiden en voor het geleiden van verdwaalde zielen naar deze paden.
Ze weerspiegelen het verlangen om zich tegen het kwaad te verzetten en goed te doen.

Krachten
Zij beheren alle natuurwetten en zijn daarom verantwoordelijk voor de wonderen die met deze wetten breken.
Zij weerspiegelen alle idealen van de kracht; de moed van helden en de deugdzaamheid van heiligen. 

"De engelen van de wereld" Zij die regeren over de hele wereld:


Vorsten (ook wel Overheden of Voornaamsten genoemd)
Zij begeleiden de heersers en leiders op aarde, en ook landen en bevolkingen. 

Aartsengelen
Aartsengelen zijn de boodschappers van het Goddelijke aan de mensheid.
Zij bieden spirituele steun en inspiratie.
Zij voorzien ons van openbaringen en zij geven ons alle werktuigen die wij nodig hebben voor onze spirituele ontwikkeling.

Engelen en Beschermengelen
Engelen begeleiden en beschermen ons.
Beschermengelen waken over de spirituele groei van een individu gedurende zijn leven, en zij beschermen en verdedigen zijn ziel.
Waar de aartsengelen de hele mensheid bestrijken, zijn de beschermengelen er voor  individuen.
En verder zijn er talloze engelen die hulp bieden overal op aarde, en die zorgen voor alles wat leeft en bestaat.
Je kunt ze aanroepen om hulp, leiding en inspiratie bij alle
problemen en moeilijkheden in je leven.
Vergeet niet ze daarna te bedanken!

 

 

 

 

Wanneer je je alleen voelt en iemand nodig hebt
kijk dan op naar de hemel

Tussen de wolken zul je dan Gods geschenk voor jou vinden in de vorm van een klein engeltje.

Dit speciale kleine engeltje perfectie van liefde zal wachten op het moment waarop jij haar bij je zult roepen


vanuit de wolken die haar omringen zal haar glimlach voor je verschijnen

ze zal je zachtjes aanraken en je daarmee troosten

ze zal jouw angsten wegnemen met haar schoonheid

moge deze engel geboren uit liefde
je de kracht geven die je nodig hebt
waardoor je zult weten
dat alles goed zal zijn.

 

bannertje-nl