Algemene gebeden   Het kruisteken:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Amen


Het onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil gescheide op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vegeven
en leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade. Amen


Het wees gegroet

Wees gegroet Maria,
Vol van genade 
de Heer is met U
Gij zijt de Gezegende onde de vrouwen
en Gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
bid voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.Amen


De twaalf artikelen van het geloof

1  Ik geloof in God, de Almachtige Vader,Schepper van hemel en aarde
2  En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
3  Die ontvangen is van de H.Geest,geboren uit de Maagd Maria
4  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,is gekruisigd,gestorven en  begraven.
5  Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden
6  Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader
7  Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden
8  Ik geloof in de Heilige Geest
9  De Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen
10 De vergeving van de zonden
11 De verrijzenis van het Lichaam
12  En het eeuwig leven. Amen


De tien geboden van God

Ik ben de heer, uw god
1 Gij zult geen afgoden vereren,maar mij alleen aanbidden en bovenalles beminnen
2 Gij zult de naam van de Heer,uw God, niet zonder eerbied gebruiken
3 Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt
4 Eer uw vader en moeder
5 Gij zult niet doden
6 Gij zult geen onkuisheid doen
7 Gij zult niet stelen
8 Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen
9 Gij zult geen onkuisheid begeren
10 Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoord


De vijf geboden van de Heilige.kerk

1 de verplichte feestdagen vieren als zondag
2 op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de Eucharistie en geen verboden werk doen
3 op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten
4 ten minste eenmaal per jaar biechten
5 in de paastijd de Heilige Communie ontvangen
Naar algemene gebeden I

Naar de top van deze pagina

bannertje-nl