Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Maria.Zeven Smarten
Feest 15 september ( daags na Kruisverheffing! )


Olieverf op doek; 156 x 104 cm.
Antwerpen (?); einde 18e eeuw


Betekenis

Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria.
Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:

1. Een week na Jezus' geboorte moet hij in de tempel aan God worden opgedragen.
Op het moment dat Maria en haar man Jozef op het tempelplein arriveren, verschijnt daar de oude Simeon.
Hij neemt het kind in zijn armen en dankt God met de woorden: "Laat uw dienaar nu maar, Heer, naar uw woord in vrede gaan.
Want op dit moment hebben mijn ogen uw heil aanschouwd, dat U voor alle volken hebt bereid.
Een licht dat voor de heidenen straalt; een glorie voor uw volk Isral."
En tot de verbaasde Maria sprak hij: "Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Isral, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden.
En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.
[Lukas 02,22-35]

2. Enige tijd na Jezus' geboorte verschijnen er wijzen uit het oosten.
Zij dienen zich aan bij koning Herodes met de vraag, waar de pasgeboren koning van de Joden te vinden is, want - zeggen zij - "wij hebben zijn ster in het oosten gezien".
Herodes schrikt en heel Jeruzalem met hem. Hij is niet een geboren koning, hij heeft het koningschap gekocht.
Hij besluit het kind te doden en stuurt de wijzen naar het nabijgelegen plaatsje Bethlehem, want daar moet het kind volgens de heilige boeken geboren zijn.
En hij vraagt hen, of ze na afloop terug willen komen, "want dan kan ook ik het hulde gaan brengen".
De wijzen aanbidden het kind, maar gewaarschuwd door een engel, dat Herodes het kind wil doden, gaan zij niet meer bij hem langs: zij keren langs een andere weg naar huis terug.
Herodes bemerkt dat hij bedrogen is en geeft zijn leger bevel alle kinderen onder de twee jaar in en om Bethelhem te doden.
Jozef krijgt een droom waarin een engel hem aanspoort het kind en zijn moeder te nemen en te vluchten naar Egypte.
Daar moeten ze blijven tot Herodes gestorven is en het gevaar geweken.
[Matteus 02,01-21]

3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij bij gelegenheid van het paasfeest met zijn ouders mee naar Jeruzalem.
Hij wordt zo geboeid door de gesprekken met de leraren en schriftgeleerden, dat Hij alles om zich heen vergeet.
Op de terugweg bemerken zijn ouders dat hij niet ergens anders in de karavaan met familieleden meereist, en dodelijk ongerust keren ze terug naar Jeruzalem.
Na drie dagen zoeken vinden ze Hem, nog altijd gezeten tussen de leraren, die verbaasd staan over zijn begrip en zijn antwoorden.
Zijn ouders stonden perplex en zijn moeder zei: "Maar kind, waarom heb je ons dit aangedaan?
Moet je kijken met hoeveel smart je vader en ik naar je hebben gezocht?
" Maar hij antwoordde: "Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?"
[Lukas 02,41-52]

4. Omdat Jezus veel kritiek had op de schijnheiligheid van de religieuze leiders van zijn dagen, had Hij zich veel vijanden gemaakt.
Uiteindelijk wisten ze Hem te pakken te krijgen en aan de Romeinse overheid voor te geleiden.
Ze bewerkten de stadhouder Pilatus, zodat deze besloot Hem te laten kruisigen, ondanks het feit dat hij erkende geen schuld in Hem te vinden.
Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de plaats van de terechtstelling even buiten Jeruzalem.
Lukas vertelt, dat Jezus zelfs in die situatie kans zag wenende vrouwen te troosten.
Hoewel geen van de evangelisten het uitdrukkelijk vertelt, heeft Hij volgens de overlevering op die kruisweg ook zijn moeder Maria ontmoet: een smartelijk gebeuren.
[Lukas 23,27-31]

5. De evangelist Johannes vermeldt uitdrukkelijk, dat Jezus' moeder onder het kruis stond op het moment dat Hij stierf:
"Toen Jezus zijn moeder zag, en naast de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: "Vrouw, ziedaar uw zoon.
Vervolgens zei Hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder."
En van dat ogenblik nam de leerling haar bij zich in huis.
[Johannes 19,26-27]

6. Toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, legde men Hem in de schoot van zijn moeder.
Ook dit wordt niet verteld door de evangelisten.
Maar het tafereel is vooral in de middeleeuwen vaak afgebeeld.
Zo'n afbeelding van Maria in droefheid met de dode Jezus op haar schoot noemt men een Piet.

7. Tenslotte werd Jezus in een nieuw graf gelegd.
Als Maria onder het kruis stond, was ze daar natuurlijk ook bij aanwezig.
Dat is de zevende smart.

De zeven smarten staan uitgebeeld rondom Maria wier hart wordt doorboord met zeven zwaarden. Verering & Cultuur
De gedachtenis van Maria van Zeven Smarten groeide in de middeleeuwen uit tot een kerkelijke feestdag. In de 15de eeuw werd het gevierd in Keulen en Erfurt.
De Servieten voerden het vanaf 1667 in als het titelfeest van hun orde.
In 1814 voerde paus Pius VII ( 1823) het feest in voor de hele kerk.
In de Vlaamse plaatsen Peer en Bree zijn er eens in de vijfentwintig jaar de Jubelfeesten van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Ween.
In de Bretonse plaats Grande-Brire (dep. Morbihan) vindt op 15 september de Pardon des Boeufs ('boetprocessie met vee') plaats.
Maria van Smarten is patrones van de servieten.
Zij wordt afgebeeld met n, maar ook wel met zeven zwaarden door het hart of omgeven door zeven medaillons waarop de smarten zijn uitgebeeld.

Geschiedenis

Bij de Paterskerk in Venray, toegewijd aan de Zeven Smarten van Maria, zijn buiten nog altijd de zeven staties van de Smarten van Maria te zien.
Binnen, in de oude kruisgang, wordt nog een oorspronkelijke serie bewaard.

Maria met rond haar de zeven smarten van links boven naar rechts boven:
1. Jezus' besnijdenis;
2. Vlucht naar Egypte;
3. Terugvinding van Jezus in de tempel;
4. Jezus' kruisdraging;
5. Jezus' kruisiging;
6. Jezus sterft aan het kruis;
7. Bewening.
1498, Alberecht Drer, altaarretabel.
Combinatie van twee schilderijen die zich resp. bevinden in Mnchen en Dresden (Duitsland).

bannertje-nl