>


Avondgebed

Ik ga slapen ,ik ben moe
Ik sluit mijn oogjes dankbaar toe.
Lieve Jezus houd deze nacht
Over mij de wacht ...
Het kwade dat ik heb gedaan
reken het mij, Lieve Jezus, niet aan.
Maar vergeef en vergeet wat ik
vandaag verkeerd deed
Ik sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes,
buig mijn knietjes voor U neer.
Zie van in de Hemel op mij neer
en help mij ook morgen weer.
Amen.


Avondgebed

Heilige Engel Sint Michiel,
bewaar mijn lichaam en mijn ziel,
bewaar daarbij mijn huis en goed.
Roep me morgen vroeg met spoed,
niet te vroeg en niet te laat,
als de klok .. uren slaat.


Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof: dat Gij zijt één God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Dat de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven.
Dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles, wat Gij hebt geopenbaard, en door de Heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen


Oefening van hoop

Oneindig goede God,
ik hoop, door de verdienste van Jezus Christus, van U te verkrijgen:
de eeuwige zaligheid en alle genade, die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,
omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt,
oneindig goed voor ons en getrouw in Uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop.
Amen


Oefening van liefde

God van liefde,
ik bemin U boven alles uit heel mijn hart,
omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt.
Uit liefde tot U bemin in ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde.
Amen.


Oefening van berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik Uw straffen heb verdiend,
maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig.
Amen


Gebed bij een verjaardag

Schepper van hemel en aarde door uw scheppend woord heeft U ook mij in de grootheid en heerlijkheid van uw wereld binnengebracht.
Op een heel bepaald ogenblik en op een heel bepaalde dag heeft uw liefde "GIJ" tot mij gezegd en aan mijn leven zin en betekenis gegeven.
Vele jaren zijn er verlopen sinds de dag dat mijn moeder mij het aardse leven schonk.
Ik dank U voor al het schone dat ik beleven mocht, voor alle vrienden en bekenden, die mij begeleid hebben, die voor mij gezorgd hebben en die voor mij gebeden hebben.
Ik dank U ook voor alle leed, dat mij beproefd heeft en mij, onder de milde zon van uw genade rijper gemaakt heeft.
In uw goede handen, o God, leg ik mijn leven dat nog komen gaat.Gij alleen weet hoeveel jaren mij nog geschonken worden.
Laat mij iedere dag zo leven,
dat die dag mijn beste dag zou kunnen zijn.
Amen.


De Twaalf Artikelen Van Het Geloof

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof is de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Amen.


Het Engel Des Heren (Angelus)

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
---En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria ...
---Zie de dienstmaagd des Heren;
---Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria ...
---En het Woord is vlees geworden;
---En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria ...
---Bid voor ons, heilige Moeder van God;
---Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
Amen.


Gebed tot De Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
---Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.
---En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laten wij bidden.
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus, onze Heer.
Amen.


GEBED TOT MARIA

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Dit is het oudste Maria-gebed uit de kerken van Oost en West.
Het dateert uit de 3e eeuw.

bannertje-nl